Darrer Ple Ordinari de 2016 de la Diputació de Barcelona caracteritzat pel feixisme més descarnat del Partit Popular i la moralina de la presidència quan no es volen escoltar arguments.

 

PART RESOLUTIVA

S’aprova l’adhesió de la Diputació a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016 amb l’abstenció del Partit Popular. Des de la CUP Poble Actiu instem a fer arribar aquesta Declaració als 311 municipis de la demarcació.

Ratifiquem l’acord de la Mesa General de Negociació en matèries comunes sobre condicions de treball.

Ens abstenim en la cessió d’ús a la Generalitat de Catalunya de diverses instal·lacions propietat de la Diputació.

Recolzem la modificació de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.

Es tracta d’una adaptació normativa en la que destaca la concurrència no competitiva i l’excepcionalitat de la concessió directa així com la prohibició de la liberalitat. Demanda històrica de la CUP Poble Actiu des que som a la Diputació.

S’aprova el conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Diputació pel desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local per valor de 45M€ en el que la Diputació avançarà als ajuntaments el deute que aquesta té amb els consistoris.

Des de la CUP Poble Actiu lamentem l’ofec econòmic estatal i com s’ha convertit en habitual una forma extremament anòmala de finançament institucional. Hi ha previst un altre Pla a inicis de 2018.

Ratifiquem millores socials per les treballadores de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT).

Acceptem la delegació de tributs dels ajuntaments de l’Esquirol i Sant Celoni.

Recolzem diferents cessions de l’àrea de Cultura a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Ens oposem al nou contracte per a la gestió de Loteries per part del Patronat d’Apostes a l’entendre que no és funció pròpia de la Diputació finançar-se mitjançant la il·lusió de les classes populars en lloc d’avançar en una fiscalitat més progressiva.

 

CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA

Presentem moció en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei#NiReiNiPor

La moció únicament és recolzada per la CUP Poble Actiu.

El contingut íntegre de la moció el podeu consultar aquí.

Durant el debat, el portaveu del PP afirmà que “amb Franco els de la CUP estarien morts”.

Recolzem moció relativa a les cambreres de pis.

 

DECRETS

El representant de la CUP Poble Actiu lamenta la suspensió de la Comissió d’Hisenda del mes de desembre per falta de quòrum en l’assistència de diputats i diputades i emplaça el govern de la Diputació a garantir la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats.

A continuació exposa els decrets a considerar sobre el catàleg de serveis, models guia per a l’elaboració dels plecs de clàusules administratives, diverses incoaccions, conveni l’Agenda global dels governs locals cap a Habitat III, conveni amb EQUACAT, cost de llicències informàtiquesendeutamentDiputació, modificació de crèditconvenis amb l’Esglésiacompensació de deutes amb la Generalitat, subvenció a Federació Catalana de Natació i retirada de fibrociment (amiant) en equipaments municipals.

La presidència de la Diputació lamenta la durada de l’exposició d’arguments de la CUP Poble Actiu ja que hi havia programat un vermut de Nadal amb treballadores de la institució.

 

PRECS I PREGUNTES

Tornem a demanar la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª de la Diputació sense cap mena d’atribució.

Lamentem la concessió de diferents subvencions a guarderies privades (1,49M€) o a l’Església al temps que es deneguen subvencions als ajuntaments per mesures locals contra el canvi climàtic, mobilitat sostenible, eficiència energètica, estalvi i energies renovables, a la gestió sostenible del verd urbà, horts públics i plantejament urbanístic o al suport a la gestió ambiental de residus, neteja viària, abastament d’aigua i altres.

 

L’streaming complet de la sessió plenària el podeu consultar a  https://www.youtube.com/watch?v=k7Y73Z6m6Zk