Aprovada per unanimitat la moció de la CUP Poble Actiu per unes festes lliures de violències sexistes

PART RESOLUTIVA

Ens abstenim a la Memòria de la Gestió Corporativa de l’any 2016. Respon a un pressupost no aprovat per nosaltres. Qüestionem què fa la Diputació a partir d’aquestes memòries quan s’estan desestimant un munt de recursos a programes estructurals (habitatge, mediambient, comerç, etc).

Ens abstenim a la rectificació de l’Inventari General de la Corporació.

Respecte a l’assumpció de delegacions per part de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) manifestem la discriminació de les seves treballadores envers la resta de treballadores de la Diputació.

Votem contràriament a la Declaració de Tarragona “Per un turisme sostenible i compartit” en tant reprodueix factors de gentrificació presents a Barcelona.

Plantegem la necessitat de reconsiderar la presència de la Diputació a diferents organismes (consorcis, fundacions, etc).

SEGUIMENT I CONTROL

S’aprova unànimement la moció del grup CUP Poble Actiu per a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci o festius.

La moció completa la podeu llegir aquí.

Votem favorablement a la moció de suport a la tasca dels municipis en la prevenció i en la gestió dels residus municipals.

Subscrivim la moció per a la transformació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també conegut com a plusvàlua, atesos els casos en que aquest increment no s’ha produït.

DECRETS

Qüestionem la desestimació de determinats programes de comerç a 32 ajuntaments.

PRECS I PREGUNTES

Demanem la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª sense atribucions.

Preguntem què pensa fer el govern amb la situació de les treballadores de la neteja que no cobren des del mes de febrer.

Preguntem pels canvis al servei d’extinció d’incendis sense negociació.

Preguntem per les Comissions de Serveis del personal laboral de la Diputació.

Preguntem sobre les Comissions de Servei pel personal laboral de la Diputació.