PART RESOLUTIVA

Es presenta la Memòria de Gestió 2015.

La CUP-Poble Actiu és l’única formació que vota contràriament atesa la inexecució de 307M€ al pressupost 2015.

Es dona compte del Pla de Mandat 2016-19 com un element obert de gestió. La CUP explicita la necessitat d’ultrapassar polítiques assistencialistes en serveis socials, incrementar la lluita contra el canvi climàtic, apostar per la transversalitat en les polítiques de gènere, entre d’altres.

S’aprova una operació de crèdit als Consells Comarcals de 10M€ a interès zero. La CUP s’absté pel possible greuge comparatiu envers el finançament dels ajuntaments al temps que torna a qüestionar tant el model institucional de les Diputacions com dels propis Consells Comarcals.

Recolzem l’aprovació d’un nou expedient del Programa de Crèdit Local tot demanant la reformulació del mateix per aquells ajuntaments que vulguin refinançar el seu deute anant a prudència financera sense que l’aportació de la Diputació sigui un llast per aquest refinançament.

No donem suport a la modificació de crèdit i anunciem que en tant la Diputació no aprovi un Reglament per a que les subvencions siguin oberta concurrència per evitar possible discrecionalitat i/o arbitrarietat de les ajudes, farem el mateix.

Es dóna compte de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Diputació pel primer trimestre de 2016. Des de la CUP Poble Actiu es dóna màxima rellevància als informes de seguiment d’execució que posen de manifest la necessitat d’incrementar partides pressupostàries de lluita contra el canvi climàtic i pel tempteig i retracte de pisos per a lloguer social.

Recolzem diferents ampliacions de delegacions d’ajuntaments a l’ORGT de la Diputació per a la gestió de tributs.

Ens abstenim (per insuficient) en les mesures de millora de les condicions laborals de les treballadores de l’ORGT.

Aprovem la cessió de diversos trams de carreteres als ajuntaments de Mataró, Tavertet i Torelló.

 

SEGUIMENT I CONTROL

 

Mocions

La CUP Poble Actiu ha presentat una moció per a la Cooperació de la Diputació amb municipis de la demarcació en processos d’internalització de serveis i activitats locals.

S’aprova per àmplia majoria una moció per a que la Diputació col·labori amb ajuntaments que vulguin endegar processos de remunicipalització de serveis públics amb cobertura tècnica, jurídica, econòmica i altres.

El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.

 

S’aprova la segona moció del grup CUP-PA de suport als ajuntaments encausats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.

La moció defensa el dret a l’autodeterminació de tots els pobles i denuncia la judicialització de la vida política per la lliure expressió d’unes idees polítiques.

El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.

 

Rebutgem una moció contra la prostitució que no contempla la visió de les pròpies treballadores sexuals.

Donem recolzament a la moció per a la convocatòria d’oferta d’ocupació pública a la Diputació de Barcelona i la regularització de les treballadores interines.

 

Resolucions de Presidència

La CUP Poble Actiu anuncia el recurs d’empara davant la presidenta de la Diputació atès el que considera greus disfuncions i ineficiències en la transmissió de la informació al grup polític.

 

Precs i Preguntes 

En l’apartat de Precs tornem a demanar la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª de la Diputació de Barcelona sense atribucions.

Igualment, demanem que la Diputació no destini un sol euro al Circuit de Catalunya com a activitat privada que contribueix decisivament al canvi climàtic.

Per escrit, demanem quin ha estat l’import del benefici privat de tots els serveis externalitzats per la Diputació de Barcelona durant l’any 2015.

 

Enllaç vídeo streaming https://www.youtube.com/watch?v=xChZ_Aap16I&feature=youtu.be

 

Enllaç mocions CUP-PA:

Internalització Serveis Municipals

Encausats Audiència Nacional i pel Dret a Decidir