PART RESOLUTIVA

La CUP Poble Actiu s’absté en una modificació de crèdit de 600.000€ del Pressupost de l’Organisme de Gestió Tributària per inversions en locals no propis de la Diputació tot assenyalant la necessitat de subscriure convenis específics per redreçar aquesta necessitat d’inversió.

Fem una extensa anàlisi dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona , les seves entitats participades i altres perceptores de finançament així com de les subvencions.

Mostrem la dispersió de la presència de la Diputació en els diferents ens i la situació econòmica preocupant d’alguns d’ells, especialment de Fira 2000 en pràctica fallida tècnica sense el finançament de les administracions públiques.

Donem suport a la cessió de diferents immobles a l’ajuntament de Sitges i qüestionem la difusió de la mateixa abans de la seva aprovació. Posem de manifest el deute de la Generalitat amb el Consorci de Patrimoni de Sitges per valor de 2,8M€.

Recolzem l’ampliació i modificació de gestió i recaptació de tributs de les Franqueses del Vallès i Sant Viceç dels Horts per part de la Diputació de Barcelona.

Es dóna compte de les actuacions per paliar els desperfectes dels aiguats del 12 i 13 d’octubre.

 

PART DE CONTROL I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

La Cup Poble Actiu recolza la moció relativa a la Sentència del Tribunal Suprem que declara inaplicable el règim de finançament del Bo Social i defensem la titularitat, gestió i provisió dels serveis públics essencials (aigua, gas i electricitat).

Presentem moció en suport de l’alcaldessa de Berga que no prospera gràcies a les abstencions de CiU i ERC que es neguen a qüestionar l’actuació dels Mossos d’Esquadra o que pengi una estelada en senyal de protesta cada vegada que hi hagi actuacions estatals contra càrrecs públics catalans independentistes.

Posteriorment, aquests grups copien i enganxen la mateixa moció sense els punts esmentats i la recolzen i aproven.

Votem contràriament, per cinisme del PP, una moció per al pagament del deute de la Generalitat als ens locals mentre el govern central asfixia econòmicament Catalunya.

Recolzem una moció per reclamar una política fiscal més justa tot posant de manifest la necessitat de tenir la clau de la caixa per a poder bastir una autèntica hisenda catalana.

 

PRECS I PREGUNTES

A l’apartat de Precs tornem a sol·licitar la dimissió de Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª sense atribucions.

Preguntem al govern si considera acceptable que un 45% de les biblioteques de la Xarxa no tinguin accés a internet per fibra òptica.

Qüestionem la incapacitat de la Diputació (o la manca de voluntat política) per conèixer les transferències corrents i recursos tècnics a 14 ajuntaments després d’un requeriment fet anteriorment per escrit.

 

Moció en suport de Montse Venturós

Streaming del Ple de Novembre