El passat 31 de març va tenir lloc el Ple Ordinari de la Diputació.

 

PART RESOLUTIVA

La CUP Poble Actiu es posiciona contràriament a les Retribucions de personal d’Alta Direcció de diferents organismes de la Diputació amb 15 sous que arriben fins als 87.000€ anuals. Plantegem la necessitat d’equiparació de les treballadores de base de l’ORGT que fa mesos que reclamem. Al nostre entendre els salaris d’alta direcció s’han d’adequar a la realitat d’aquells a qui donen servei i no cobrar fins a deu vegades més. Cal una reflexió profunda del paper de la Diputació a diferents organismes.

Ens abstenim en la revocació de l’acord per suprimir als electes la paga extraordinària de 2012 atesa l’elevada escala salarial dels mateixos.

Ens abstenim a l’addenda al conveni entre la Diputació i LOCALRET.

Votem a favor de l’acord de flexibilitat horària a les treballadores així com dels permisos per a gestació.

Ens abstenim a l’acord per complementació de baixa per incapacitat laboral en tant que no es recuperen drets previs a les retallades de 2012.

Tot i valorar positivament l’avançament de 20M€ dels Programa d’Ocupació i altres ens oposem a la modificació de crèdit que, amb discrecionalitat, assigna subvencions (St. Cugat FC) sense fer conèixer els criteris de concessió. La Presidència de la Diputació reconeix que aquests criteris no existeixen i avança una futura concurrència oberta de les subvencions. Veurem…

Es dóna compte de la liquidació de 2015 i s’aprova el Pla econòmic i financer per incomplir de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa. Votem contràriament per l’inexecució de 306M€ (import superior al pla de xoc social previst al Parlament) i la no convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. Aquest import s’incorpora al pressupost 2016 de forma totalment opaca.

Votem favorablement a l’acceptació de delegació de gestió de diferents tributs a alguns ajuntaments a l’ORGT.

Votem favorablement a un traspàs de titularitat d’una carretera a Begues.

Votem favorablement a l’adhesió de la Diputació a la Declaració de Sant Sadurní de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Votem contràriament a l’acceptació de la Diputació de l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat en l’àmbit de la disciplina de mercat. Entenem que per a la construcció d’un nou Estat el traspàs de competències hauria d’anar en sentit invers.

 

MOCIONS

Presentem Moció de Rebuig a qualsevol forma de Repressió Sindical als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. La moció ha estat rebutjada pels vots de CiU i ERC.

Presentem moció a favor de la Iniciativa per a la Reforma Horària que es aprovada de forma unànime. Aquesta moció contempla la creació d’una comissió tècnica específica que emetrà un informe per a ser aprovat el mes de setembre de 2016 per a la seva posterior i progressiva implementació.

Votem favorablement a mocions pel pagament dels contractes-programa de serveis socials i d’elaboració d’un programa complementari per a la cohesió social i urbana. Ambdós són rebutjats pels vots de CiU i ERC.

Rebutgem l’acord subscrit entre la UE i Turquia i ens abstenim en moció de verificació municipal de les mesures acordades al Ple sobre la situació d’emergència social.

 

CONTROL DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA

Preguntem sobre les responsabilitats administratives de qui va destituir il·legalment un treballador d’un càrrec de comandament. Preguntem sobre la valoració del deute de més de 5M€ del recàrrec sobre l’IAE provincial.

Preguntem com és que el caràcter excepcional de pròrrogues d’ajuts econòmics acordats ha arribat fins els 400M€.

Demanem per retorn a la Diputació de la participació en diferents organismes (CGLU, CIDOB, ICPS).

Preguntem per la modificació de crèdit de 306M€ esmentada a la liquidació, que s’assigna i desvirtua (sense control del Ple) al Pressupost 2016.

Sol·licitem una reunió específica sobre la modificació orgànica de la Gerència d’Espais Naturals.

Demanem explicacions sobre criteris per atorgar subvencions per insercions publicitàries al Grup Les Notícies de Catalunya i Premsa Local Sant Cugat, SL (sí, una altra vegada Sant Cugat).

Acabem sol·licitant el Llibre d’Estil de la Diputació.

 

PRECS I PREGUNTES

Tornem a sol·licitar la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació (sense atribucions).

Critiquem durament l’ús partidista de la Diputació en la participació en actes contra les treballadores sexuals que, en cap cas han estat debatudes a la institució.

Sol·licitem que es deixi de finançar el Circuit de Catalunya amb 2M€ si es vol lluitar contra el canvi climàtic.

Acabem demanant com pensa aplicar la Diputació la Moció de Defensa de l’Escola Pública que defensava que no es financés les escoles d’elit i que segreguen per sexe quan al Parlament els partits del govern amb votat amb el PP el que podríem considerar un Junts per l’Opus Dei.

 

 

Arxius relacionats:

 

Moció rebuig repressió sindical

Moció reforma horària