El passat 1 de desembre es va celebrar el Ple Extraordinari de pressupostos de la Diputació de Barcelona.

Un pressupost de 936 milions d’euros que va comptar amb el recolzament dels grups que donen suport al govern (CiU i ERC) a més del PSC. Entesa, C,s i PP es van abstenir i només el grup CUP Poble Actiu hi va votar contràriament.

Destacà la constatació de l’opacitat del govern per administrar els recursos públics a la Diputació així com la manca d’equitat redistributiva amb exemples clars d’aquesta.

L’streaming complet de la sessió el podeu trobar a https://www.youtube.com/watch?v=pd36IQdfXJg

La intervenció del grup CUP Poble Actiu la podeu seguir a partir 21’26’’ fins a 36’33’’

A continuació la transcripció:

La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix la intervenció feta pel diputat senyor García Cañizares i, tot seguit, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: En aquest dia 1 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA, un record no únicament per a totes les persones que lluiten contra aquesta xacra, sinó també contra aquelles que ho fan contra l’estigmatització del VIH.

Dit això, vostè senyora Presidenta, visitava ahir el Parlament, no, el Patronat de la Muntanya de Montserrat per a la inauguració de l’ampliació de la seva biblioteca i, també, de la restauració del campanar gòtic de l’Abadia, i fem aquest esment perquè el que vostès ens demanen amb la presentació d’aquest Pressupost no és que sigui un miracle, però sí, certament, un acte de fe.

Dit això, certament, se’ns fa difícil defensar els Pressupostos d’una institució com ara la Diputació, que, des de la CUP-Poble Actiu. pensem que no hauria d’existir tal com està concebuda.

No és fàcil, per a nosaltres, emparar una estructura pressupostària estatal en un moment en què el nostre poble aspira a les majors quotes de sobirania possibles…

És complicat, per a nosaltres, recolzar una negociació quan aquesta ha estat inexistent. Es difícil concertar quan un té la paella i a l’altra banda, la dels ajuntaments, tenen les necessitats.

A vostès, els partits de l’oposició, i aquí no podem incloure el Partit dels Socialistes de Catalunya, els fem nosa.

Vostès tenen un patró definit amb grans macronúmeros que, posteriorment, defineixen per quotes de poder i interessos territorials. Si més no, aquesta és la impressió que transmeten.

La setmana passada, el Govern de la Diputació es reconeixia incapaç de conèixer quins eren els diners que destinava a cada municipi.  Per què tanta opacitat? De què serveix el Portal de la Transparència si els ciutadans no poden, no podem, conèixer al detall en què es gasta els diners la Diputació de Barcelona?

Els vam sol·licitar algunes dades que, evidentment, no inclouen les subvencions per concessió directa, i veiem coses que, si més no, són frapants. Dins dels diferents grups de classificació que té la Diputació, en aquest cas el SIEM, veiem disfuncions sumant les quotes de Meses de Concertació, Catàleg de serveis i Programes complementaris que hi ha municipis del Grup I, com ara Badalona, que reben 3,7 milions d’euros i d’ altres, del mateix Grup, com ara Sabadell o Terrassa que en reben més de 5. Veiem, en el Grup 2, que hi ha municipis, com ara Manresa, que rep 3,96 milions d’euros, i n’hi ha d’altres municipis del mateix Grup, com ara Ripollet que, amb prou feines, ni tan sols arriben als 900.000 euros. Uns reben gairebé 4 milions d’euros i d’altres, amb prou feines, 900.000; per no posar de manifest municipis d’aquest Grup que són ben significatius en els òrgans de govern d’aquesta casa. Anem al Grup 3 i veiem que municipis, amb una renda per càpita molt baixa, com ara Badia del Vallès, encara no arriben als 500.000 euros i d’altres, amb una renda per càpita molt més alta, com ara La Garriga, en rep 662.000 o, encara més frapant, el cas de Tordera, dintre del mateix Grup 3 del SIEM, que rep gairebé 1,5 milions d’euros. És a dir, hi ha municipis amb unes necessitats, que reben mig milió d’euros i n’hi ha d’altres, amb unes altres necessitats, que entenem menors, que reben gairebé 1,5 milions. O per no posar de manifest un altre cas també frapant, en el Grup 4, municipis com ara Santa Margarida de Montbui, que potser és el que té la renda per càpita més baixa de tota la demarcació, que, amb prou feines, va rebre 555.000 euros i d’altres, com ara Moià, que van rebre gairebé 620.000 euros.

Doncs bé, la manera de gestionar pressupostos passats i de gestionar aquest, amb una minsa reunió tot just fa una setmana, ens indica que vostès ja ho tenen tot lligat i ben lligat.

Esperen les nostres propostes? No en aquestes condicions.

Escolten el que diem mes a mes? Nosaltres els hi parlem de municipalitzacions, els hi parlem d’amiant, els hi parlem d’equitat redistributiva, els hi parlem de reforçament del sector públic, els hi parlem de pobresa energètica, etc. etc. etc. Aquestes són les propostes de la CUP-Poble Actiu que, evidentment, no sempre lliguen amb els interessos del seu Govern, senyora presidenta.

Ja l’any passat els hi dèiem que no ens deixaven fer la nostra feina de proposta i de fiscalització i continuen, si fa o no fa, igual.

Eviten o pretenen evitar la valoració política dels números d’aquesta casa.

Anem cap a un procés nacional. Què passa amb el recàrrec provincial de l’Impost d’Activitats Econòmiques aquí a la Diputació? Vostès volen reduir la competència estatal o, per contra, ja els està bé disposar dels diners i anar fent?

Recordem el sisè punt del seu Pla de Mandat i no veiem accions decidides, més enllà del desplegament tecnològic que, vostès coneixen molt bé, va a remolc dels grans operadors de telefonia i els seus interessos, com vam veure la setmana passada amb el cas de les biblioteques, un 45% de les quals no disposen de fibra òptica a hores d’ara.

Anem al Pressupost pròpiament dit. Un pressupost que amplia els conceptes i subconceptes i amb el qual, com ja hem assenyalat, vostès ens demanen un acte de fe.

Lliguen els subconceptes al Pla de Xarxa de Governs Locals, i això és correcte.

Les Meses de Concertació i els Programes complementaris s’enduen gairebé el 60% del pressupost i el Catàleg poc més del  40%.

Nosaltres, ja ho saben prou bé, demanem una revisió completa, una revisió completa  del procediment de les Meses de Concertació!! Vostès saben perfectament què en pensem i no han mogut ni una sola coma en aquest aspecte. La realitat s’imposarà i no esperem veure-ho al llarg d’aquest mandat, sinó al següent.

El Pressupost, al nostre entendre, precisa de major definició de les subvencions de capital en espècie i que els ciutadans ho puguin fiscalitzar. Per què no ho fan?

Volen un país més pròsper?

Com és que només un 0,07% del Pressupost de la Diputació de Barcelona el destinen a programes de recerca, de desenvolupament i de innovació? Un 0,07%.

Volen reactivar l’estructura productiva i el foment de l’ocupació. Nosaltres entenem que el percentatge d’aquest objectiu estratègic és baix, és un 7,41%, i que cal una definició del model dels Plans d’Ocupació si no volem cronificar la precarietat i la manca de formació dels beneficiaris. Vostès ho saben, però sempre és un caramel que els ajuntaments i els alcaldes i alcaldesses agraeixen amb delit.

Saludem l’impuls fet amb el Pla d’Igualtat de Gènere i el Pla de Responsabilitat Social Corporativa. Creiem que hi ha molt camí a recórrer en ambdós camps i, en el cas de la Diputació, especialment en el segon, el de la Responsabilitat Corporativa, més enllà de paraules boniques i presentacions virtuals.

Ja l’any passat demanàvem una perspectiva transversal de gènere en els diferents àmbits d’actuació on hi ha una partida pressupostària, una assignatura pendent que, potser al Pressupost 2018,  vostès podran esmenar.

Vostès fan assistencialisme i poc empoderament. Caldrà aprofundir en l’autosuficiència dels municipis.

Reconeixem, però, la vàlua dels tècnics d’aquesta corporació i la seva tasca, valorada arreu.

Ara fa un any els donàvem deu raons per votar contràriament als Pressupostos 2016 i algunes de les afirmacions allà formulades es mantenen o aguditzen en el sentit que no han permès que hi hagi debat pressupostari, que no s’albiren processos d’alliberament nacional en aquesta casa. A hores d’ara estan fent passos per clarificar el model de subvencions, però l’Ordenança que les regularà encara no està aprovada. Nosaltres pensem que per aprovar aquests pressupostos, això ja hauria d’estar fet. Confiem que ho estigui abans d’acabar l’any, tal com es va comprometre en aquesta sala la senyora presidenta.

No vèiem ni veiem la coordinació i coherència de la presència de la Diputació a diferents Organismes Autònoms. No acaben de sortir-se’n pel que es veu. Desconeixem tasques i funcions dels òrgans dependents.

Aquest 2016 hi ha hagut setze modificacions de crèdit. Saludem que la previsió de romanents de crèdit 2016 no siguin els escandalosos 307 milions d’euros d’inici d’aquest 2016.

Vostès han estructurat el Pressupost en base a sis objectius estratègics que si els sembla passem a analitzar.

El primer: El model territorial equilibrat i sostenible. El Govern de la Diputació es creu la política d’habitatge? El Govern de la Diputació es creu la lluita contra la pobresa energètica? El Govern de la Diputació es creu la retirada del fibrociment? No veiem accions prou decidides en relació amb la gravetat del problema.

Saludem, però, positivament tot l’impuls en el Pla Estratègic de Carreteres.

També creiem que existeixen més rius a la demarcació de Barcelona a banda de les Vies Blaves. Ens preguntem si aquests rius tindran resposta al llarg d’aquest mandat per part del Govern de la Diputació.

Objectiu segon: L’estructura productiva local i foment de l’ocupació. Vostès plantegen onze línies estratègiques i destinen el 54% dels recursos al foment de l’ocupació.

Entenem que la política de comerç, i així li vam fer saber al diputat corresponent, és positiva.

Saludem també les clàusules socials dels Plans Locals d’Ocupació però entenem que cal replantejar-se si aquest sistema ofereix ocupació de qualitat i continuïtat i capacitació dels beneficiaris, com ja hem assenyalat.

Tres: Cultura, Educació i Esport. Ja ho hem dit. Cal impulsar la recerca científica, el desenvolupament i la innovació. En Educació, saber què volen fer amb les escoles bressol i per què la Diputació posa diners a les escoles concertades a traves de la Xarxa d’escola nova 21, impulsat precisament, entre d’altres, per la Caixa. Entenem que en una situació de desigualtat en la qual estem immersos, la defensa aferrissada de l’escola pública, universal, de qualitat i cooperativa, amb unes condicions dignes per a les seves treballadores, és fonamental i, per tant, fem una esmena a la totalitat a que la Diputació es sumi a aquest projecte, que va en el sentit contrari.

En Esport, creiem que calen més activitats populars i menys finançament a esdeveniments privats, com ara el Circuit de Catalunya, conegut per vostès, el Rally Catalunya Costa Brava i d’altres.

Quatre: Cohesió, reducció de les desigualtats. Entenem que cal un impuls decidit contra els desnonaments i la pobresa energètica. El 30% de la població de la nostra demarcació està en risc d’exclusió social. Repetim, el 30% dels ciutadans i ciutadanes de tota la demarcació de Barcelona. Hi ha desigualtats que també ho són territorials.

En aquest àmbit, també creiem que cal potenciar més les polítiques de joventut.

Cinc: Transparència. Creiem que cal una gestió dels recursos humans on realment l’empleat estigui al centre dels serveis prestats. Trobem a faltar accions decidides després de l’anàlisi greu feta per l’auditoria externa de Prevenció de Riscos Laborals.

Sis: Transició Nacional. Vint-i-tres línies d’actuació, amb un 33% del Pressupost de transferències a la Generalitat. La pregunta és, a qui assisteix la Diputació, als ajuntaments o a la Generalitat? Sabem que aquest és un tema recurrent.

Smart Region. Smart Region quan la fibra òptica, com ja hem assenyalat, no arriba a les biblioteques?.

Indicadors per Objectiu Estratègic i línies d’actuació del Mandat. Trobem a faltar la comparativa per contextualitzar i entenem que és una passa enrere en relació amb el Pressupost 2016 on apareixien les dades de 2016 i també de l’any anterior. El mateix, exactament el mateix passa amb els subprogrames del Pressupost.

No trobem per enlloc aquesta comparativa també en relació amb els dels llocs de treball respecte 2016. Tampoc no la trobem als subprogrames dels pressupostos dels Organismes Autònoms.

Informe Econòmic Financer. No hi ha Pressupostos Generals de l’Estat. Han previst la conjuntura d’un increment de retribucions als empleats públics? Vostès incrementen notablement les transferències de capital a la Generalitat, com ja hem assenyalat.

Finalment, en aquest àmbit valorem positivament el 1,5 milions d’euros pel desenvolupament de la carrera professional de les empleades de la Diputació.

Per acabar, el Pla Estratègic de Subvencions. Tot i haver-se de basar en principis de transparència només dedica un 1,67% a aquest objectiu estratègic dins del Pla d’Actuació de Mandat. Esperem, com ja hem assenyalat també, que aquesta Ordenança estigui aprovada abans de final d’any

És per tot l’assenyalat anteriorment que el Grup de la CUP Poble Actiu votarà contràriament als Pressupostos 2017 de la Diputació de Barcelona.

A continuació el torn de rèplica de la CUP Poble Actiu:

(de 1h.54’ fins a 1h.59’23’’)

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula, per al torn de rèplica als diversos portaveus dels Grups del Plenari. En primer lloc intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: D’entrada dir que ens agrada que la resta de Grups polítics parlin de construir perquè és el que hem intentat fer des que som en aquesta casa. Encara que, evidentment, el problema amb el qual ens trobem, i així li vam manifestar, en el seu moment, al senyor Garcia Cañizares, que sí que ens va convocar a una reunió de pressupostos, és que la concepció d’aquesta casa és un problema estructural; són visions diferents i és el que nosaltres posem de manifest en totes les nostres intervencions. Una de les coses que trobem és que en pro del consens hi ha persones, hi ha Grups, que el que fan és combregar directament amb les directrius del Govern, i cadascú que faci el que consideri que ha de fer. El model si… Si el Pressupost és un pa, el model de pa que vostès plantegen, per alguns sembla ser que és un pa de pagès i, en canvi, un pa de pagès a més sencer; i per d’altres potser són unes baguetes minis, integrals i sense gluten. Per tant, nosaltres creiem que s’han de reformular aquestes estructures i, evidentment, des de la CUP-Poble Actiu no volem les molles, sinó que volem la reforma del pa, del pa sencer. I tot això des del reconeixement de la diferència, però necessitem saber, una vegada més, quines són les regles del joc que regeixen aquesta casa. Dir que, evidentment, subscrivim les paraules de la presidenta, en tant que no sabíem el per què el portaveu d’Esquerra Republicana, havia d’intervenir perquè enteníem que era una doble intervenció del Govern. Ell parlava de que la realitat és tossuda, igual que nosaltres també ho hem fet a la nostra intervenció i aquesta paraula és del senyor Vladimir Ilitx Lenin. En tot cas, nosaltres el que parlem és de falta d’equitat, falta d’equitat en la redistribució dels recursos públics. Avui hem fet un mínim tast d’aquesta falta d’equitat. Generalment es diu que no hi ha pau sense justícia i la CUP-Poble Actiu, senzillament, no subscriurà el Pressupost en tant no hi hagi aquesta equitat redistributiva o entengui que així es dóna.

Es parla d’opacitat o falta d’opacitat i nosaltres parlem de la manera de facilitar-la. En aquesta sessió Plenària es va demanar quines eren totes les transferències corrents, directes i en espècie, a més a més, dels recursos dels tres-cents onze ajuntaments. El Govern diu que no té aquesta informació. Nosaltres per escrit sol·licitem la informació de catorze municipis i el Govern ens passa en un excel, ens passa determinades informacions de la qual hem hagut de destriar, després d’una setmana de feina de rellotger dels nostres serveis i, evidentment, només a tall d’exemple jo crec que ha quedat força clara. Per tant, res en absolut d’equitat redistributiva. Vostès parlen de la fibra òptica i ho fien tot, com dient “No, no, la fibra òptica no arriba a determinats llocs de la demarcació de Barcelona”. Doncs això no és cert, hi ha llocs on sí que arriba la fibra òptica i que a les biblioteques no n’hi ha de fibra òptica a les biblioteques, per tant, si us plau, revisin el pla de l’operador i revisin l’aplicació de la fibra òptica a les biblioteques perquè veurà que hi ha disfuncions i disfuncions greus. I no posarem exemples perquè no diguin que escombrem cap a casa.

Parlen de l’Ordenança de subvencions, perfecte si està, si s’aprova finalment al Ple del 22 de desembre. Senyor Garcia Cañizares, nosaltres frisem, frisem per poder donar cobertura i subscriure, ni que sigui amb una abstenció, sinó el vot favorable les modificacions de crèdit. Vostè sap perfectament que l’argumentari principal per votar contràriament a les modificacions de crèdit era fins que no hi hagués una definició de quina era aquesta Ordenança en la concessió de les subvencions. Evidentment, el que veiem és que el nostre model, com ja hem dit, no s’adia amb els leitmotivs principals que regeixen aquesta casa i és per això, que, senyor Garcia Cañizares, vostè i jo estem en cadires i rols ben diferents. Les nostres prioritats passen per les municipalitzacions, pels no desnonaments, per la retirada de l’amiant, pel potenciament dels serveis públics, etc. etc. etc. etc Vostès s’omplen la boca de dir: “No, no, hem d’ajudar els municipis, sí”. I nosaltres els diem: “Evidentment que hem d’ajudar els municipis, però entenem que la Diputació ajuda significativament més a uns municipis que a d’altres municipis. I, per això, volem saber quines són les regles del joc. Evidentment, no totes les necessitats són iguals d’aquests municipis però dintre d’aquesta igualtat per a la DIBA i per al seu Govern sembla que hi ha ajuntaments que són més iguals que d’altres ajuntaments com bé assenyalava George Orwell a Rebel·lió a la granja.