PART RESOLUTIVA

Ple Ordinari amb alt contingut econòmic.

Des de la CUP Poble Actiu votem contràriament a una modificació de crèdit en tant no hi hagi un protocol objectiu per a la concessió de subvencions directes.

Es modifiquen les Ordenances Fiscals per a 2017. Som l’únic grup que no hi dóna suport ja que, de nou, es congela el recàrrec provincial de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que grava les empreses que facturen més d’un milió d’euros l’any.

Es presenta l’estat d’execució del Pressupost de la Diputació corresponent al tercer trimestre de 2016. Valorem positivament diversos aspectes com la cancel·lació de deute pendent de liquidacions negatives o la millora de Tresoreria però qüestionem la disminució de la inversió real (17%), l’IAE per cobrar o l’import pendent de pagament a la Seguretat Social.

Preguntem per la previsió de romanent de crèdit de 2016.

Ens abstenim a l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació de serveis.

Votem favorablement a diferents delegacions de recaptació d’impostos d’ajuntament de la demarcació a l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT).

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

Ens abstenim a una moció envers la Renda Garantida ja que considerem que cal abordar la problemàtica de la pobresa en tota la seva dimensió i que aquesta no afecta les arrels de la pobresa ni les estructures de dominació generades pel sistema capitalista i patriarcal.

Recolzem moció per a la declaració de territori oposat a l’aplicació del Tractat Tranatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

Presentem moció per a la preservació del Parc de Collserola i contra el desplegament del Pla Caufec. Rebutjada amb els vots de CiU, PSC, C,s i PP. El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.

Votem en contra d’una moció del PP envers l’Hospital General de Catalunya entenent que cal una auditoria pública per tal de poder disposar de la quantitat de diners públics que s’han destinat a mantenir un hospital privat i que s’ha de cedir voluntàriament propietat i gestió.

Recolzem moció en relació al manteniment de les Oficines Liquidadores de diferents impostos.

PRECS

Demanem la dimissió de la vicepresidenta 5ª sense atribucions, la senyora Núria Parlon.

Preguntem sobre l’auditoria de riscos psicosocials de les treballadores de la Diputació.

Reclamem el seguiment de l’estat d’execució de les mocions aprovades al Ple durant aquest mandat.

PREGUNTES

Demanem per la situació de les treballadores de l’empresa UNIPOST, encarregada de la gestió postal de diferents serveis de la Diputació amb greus problemes laborals.

Preguntem per la valoració del govern de les gestions mantingudes amb el BBVA envers la Biblioteca de Manlleu.

Preguntem per la privatització del Pla d’Informació i Parcs Naturals del Montseny així com d’altres processos d’externalització de serveis.