El Grup Municipal  de la CUP Capgirem Barcelona rep anualment 228.254 euros de l’Ajuntament de Barcelona, aportació que dedica a finançar l’activitat política que desenvolupa.

Adjuntem el desglossament per anys de les aportacions fetes per l’Ajuntament de Barcelona al Grup Municipal i de les despeses realitzades els anys 2015 i 2016, l’aportació del 2015 es va produir al desembre, per aquest motiu les despeses d’aquell any son mes reduïdes.

Any Aportació Ajuntament de Barcelona al GM CUP Capgirem Barcelona Despeses
2015 124.582,00 9.707,65
2016 226.739,24 280.812,35
Desglossament despeses 2015
Material (cartelleria, diaris, adhesius, tríptics…) 631,00
Acció política d’àmbit ciutat (lloguer sala, actes, formació, campanyes,  comunicació, desplaçaments…) 7.276,65
Suport a l’activitat política descentralitzada d’àmbit barri o Districte a través de la xarxa de casals populars i ateneus (reunions, magatzem, logística..) 1.800,00
Total 9.707,65
Desglossament despeses 2016
Material (cartelleria, diaris, adhesius, tríptics …) 29.001,73
Acció política d’àmbit ciutat (lloguer sala, actes, formació, campanyes,  comunicació, desplaçaments…) 32.651,75
Assessorament polític municipal i suport legal, fiscal i comptable proveït per CUP Nacional 34.010,88
Suport a l’activitat política descentralitzada d’àmbit barri o Districte a través de la xarxa de casals populars i ateneus (reunions, magatzem, logística..) 175.628,03
Suport a moviments socials i lluites populars (donacions) 9.519,96
Total 280.812,35

Com es pot observar, una gran part de la despesa es per donar suport a la xarxa de casals populars i ateneus que son els espais des d’on connectem l’acció política del Grup Municipal i els nuclis de la candidatura que construeixen el dia a dia dels nostres barris.

Donem suport a moviments socials i lluites populars amb qui compartim agenda social i, conseqüentment, l’acció política del Grup Municipal.

Els diners de l’aportació municipal no serveixen en cap cas per finançar despeses com “dinars de treball”, dietes per reunions, línies mòbil, etc.