La CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona registra una moció en suport a les al·legacions de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, reclamant l’aturada de diversos plans urbanístics al Parc Natural

En la moció es proposa que la Diputació i la Generalitat, en concordança amb l’estudi tècnic realitzat pel Parc Natural, facin marxa enrere en l’informe favorable per a l’asfaltatge de la pista forestal existent entre Sant Marçal i Les Illes; que s’insti al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte del Centre de Referència de la Meteorologia al Turó de l’Home; que sigui estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració com a alternativa al projecte de macrodepuradora de Santa Fe, i que els negocis privats vinculats al projecte contribueixin a sufragar-lo; així com exigir la construcció urgent d’una depuradora al poble del Montseny per tal d’aturar l’abocament de les aigües fecals a la Tordera.

Amb un caràcter més general, la CUP-Poble Actiu a la Diputació proposa reclamar a la Diputació de Barcelona i al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que prioritzin la despesa social i la protecció dels ecosistemes i la salut en benefici públic pel davant de projectes destinats a enriquir el sector turístic i de la construcció, i per tant que deixin de finançar amb diner públic infraestructures en benefici d’interessos privats i que obliguin a la indústria turística a complir amb les obligacions de protecció mediambiental vigents. També proposa instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme per tal de garantir la màxima protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat d’acollir-se a la figura de pla especial urbanístic en la planificació, en aquests espais. Per últim reitera la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de creació d’un organisme consultiu, que transcendeixi els límits geogràfics del Parc, integrat pels municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes per tal de generar sinergies que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva global i d’integració en el territori.

 

 

MOCIÓ PER A DEMANAR L’ATURADA DE DIVERSOS PLANS URBANÍSTICS IMPULSATS AL PARC NATURAL DEL MONTSENY I DE SUPORT A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY (CSM)

Atès que l’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny.

Atès que l’abril de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla de Conservació per protegir el Parc.

Atès que el Montseny està qualificat com a reserva de la Biosfera per la UNESCO.

Atès que la part del pressupost del Parc destinada a tasques de conservació, durant l’any 2013 va fregar el 6% i que entenem que, encara avui, el Parc no compta amb un pressupost que permeti la seva protecció efectiva.

Atès que la Diputació de Barcelona, que dirigeix l’Oficina del Parc Natural, ha finançat amb 87.000€ (a més dels 226.000€ que aporta la Generalitat), la construcció d’una carretera que pretén travessar la zona més sensible i protegida del Parc (Zona de Reserva Natural), entre les Illes i Sant Marçal, que entenem que és un projecte que només servirà per revaloritzar les propietats privades que connecta.

Atès que l’any 2013, la Diputació de Barcelona va gastar 184.000€, per reduir a la meitat de la seva amplada la carretera militar que accedeix al Turó de l’Home i va tallar l’accés de vehicles per impedir-ne la degradació, però enguany ha sufragat amb 149.000€ el projecte de construcció d’un nou edifici al cim del turó de l’Home, un dels punts ecològicament més delicats del Parc.

Atès que l’execució d’aquest projecte totalment innecessari, a més dels impactes que porta associats, comportaria la modificació de la normativa de protecció, continguda al Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, obrint la porta a modificacions urbanístiques posteriors d’impacte incalculable.

Atès que aquest projecte suposa canvis físics i ambientals sobre el terreny protegit per la normativa continguda al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny‐Reserva de la Biosfera.

Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus convencional i de gran abast, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de Barcelona, l’objectiu de la qual seria resoldre els problemes d’un equipament públic i dos negocis privats i que, a més, involucra la majoria de les masies habitades existents a la vall.

Atès que, en cas de ser necessària l’esmentada instal·lació, la seva dimensió hauria de ser ajustada a les necessitats reals.

Atès que, en tot cas, les empreses i particulars que a dia d’avui llencen les seves aigües contaminades a la riera de Santa Fe, són responsables de la seva depuració prèvia.

Atès que la CSM ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració i, que finalment, es tingui cura i control estrictes dels diners públics dedicats a aquest projecte i dels seus beneficiaris finals.

Atès que, no obstant, ni l’ajuntament de Montseny, ni la Diputació, ni l’ACA, ni el Departament de Territori, han solucionat el problema que pateix el poble del Montseny, que segueix llençant les seves aigües residuals a la Tordera, malgrat les denúncies rebudes de particulars i d’entitats ambientalistes.

Atès que en el procés de presa de decisions dels projectes urbanístics als que la CSM està presentant al·legacions no s’ha tingut en compte el criteri de les entitats ambientalistes, ni dels ajuntaments del Baix Montseny en les decisions referents al Parc Natural.

Atès que la CSM ha aglutinat durant les darreres dècades la lluita en defensa del Montseny i que encapçala com a entitat ambientalista el treball de protecció del massís.

Atès que la CSM ha presentat al·legacions i propostes alternatives amb l’objectiu d’aturar o modificar projectes en curs, altament nocius pel Parc Natural, en concret el projecte d’asfaltatge de la carretera que uneix les Illes i Sant Marçal, el de construcció del Servei Meteorològic de Catalunya al Turó de l’Home i el de l’EDAR de Santa Fe.

El grup polític CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:

  1. Instar la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme per tal de garantir la màxima protecció dels parcs naturals, eliminant la possibilitat d’acollir-se a la figura de pla especial urbanístic en la planificació, en el marc d’espais catalogats com a Parc Natural.
  2. Instar les institucions públiques amb responsabilitats al Parc del Montseny a no finançar amb diner públic infraestructures en benefici d’interessos privats obligant la indústria turística a complir amb les obligacions de protecció mediambiental vigents.
  3. La Diputació de Barcelona prioritzarà al Parc del Montseny la protecció dels ecosistemes, la despesa social i la salut en benefici públic per davant de projectes en benefici de privats i dels sectors turístic i de la construcció.
  4. Donar suport a les al·legacions als projectes urbanístics esmentats en aquesta moció  presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
  5. Reconsiderar l’informe favorable per a l’asfaltatge de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes en concordança amb l’estudi tècnic realitzat pel Parc Natural.
  6. Instar al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte Centre de Referència de la Meteorologia a Catalunya (CRMC).
  7. Exigir el compliment de la normativa vigent i la construcció urgent d’una depuradora que doni servei al poble del Montseny.
  8. Revisar el projecte de l’EDAR Santa Fe per a que sigui estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a disposar de depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte o apliquin solucions específiques als seus abocaments amb aquestes tecnologies.
  9. Creació d’un organisme consultiu, que transcendeixi els límits geogràfics de l’espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des de una perspectiva global i d’integració en el territori.
  10. Notificar aquests acords a a l’òrgan gestor del Parc, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Montseny, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera i Sant Celoni.

Cordialment,

Maria Rovira

Portaveu del grup polític CUP Poble Actiu