L’AJUNTAMENT DE BARCELONA FUMIGA AMB PRODUCTES QUÍMICS ELS PLÀTANS D’OMBRA SENSE AVISAR A LA POBLACIÓ

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme actuacions de tractament fitosanitari amb productes químics en els plàtans de Barcelona SENSE avisar els veïns i les veïnes, contravenint per tant la normativa sobre ús sostenible de productes fitosanitaris i impedint que les veïnes puguem adoptar mesures de seguretat tant senzilles com tancar la finestra mentre dura el tractament.
L’Institut de Parc i Jardins, presidida per la Regidora Janet Sanz, està duent a terme actuacions de tractament fitosanitari per reduir la quantitat de xinxa dels plàtans, una plaga que apareix de forma periòdica i que no afecta a persones ni als arbres, però que en molta quantitat pot provocar molèsties. Aquests tractaments s’estan realitzant amb alfacipermetrina, un producte químic i mitjançant el sistema de dispersió per canó (per tant de forma indiscriminada i amb major dispersió per l’aire). Aquest producte pot provocar problemes de salut sobretot a nadons, persones grans i persones amb problemes pulmonars o amb sensibilitat química. La informació del producte utilitzat la sabem per part de les informacions aparegudes a mitjans de contrainformació o per determinats sindicats, però no perquè ens estigui informant l’Ajuntament.

Varis experts en la lluita contra les plagues posen en dubte l’eficiència d’aquests tractaments. Sobretot perquè un cop finalitzat el mateix, la plaga torna a aparèixer sense problemes. Però independentment de la necessitat o no d’aquest tipus d’actuacions, tothom està d’acord que cal avisar a la població quan i a on es faran els tractaments, recomanant a la població que tanqui finestres i tregui animals domèstics i plantes dels balcons.

Aquest fet resulta més escandalós quan les veïnes observem com ens avisen mitjançant cartells en els nostres blocs d’actuacions molt menys perilloses com que hi haurà talls de trànsit per qualsevol cursa popular o per treballs sense afectació pel trànsit per la pavimentació d’un carril. En canvi no ens avisen que dispersaran productes químics a l’aire en un moment donat.
El punt 9 de l’article 49 del reial Decret 1311/2012 sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris, s’esmenta clarament que: “L’Administració competent, en el termini màxim de dos dies comptats des de l’endemà de recepció de la sol·licitud (per tant, com a mínim, 8 dies abans del tractament), ha de:

Informar els veïns de l’interessat, o interessats, directament o a través de l’empresa de tractaments que hagi de realitzar l’aplicació, el lloc i data de realització del tractament objecte de la sol·licitud o comunicació esmentades a l’apartat 7, així com la identificació dels productes fitosanitaris que s’han d’utilitzar, a fi de possibilitar que disposin de temps suficient per adoptar les precaucions convenients.

La normativa és clara i l’Ajuntament no l’està complint. Per tant demanem responsabilitat als estaments judicials perquè prenguin mesures per evitar aquests incompliments.
Creiem que aquesta situació és una conseqüència de les externalitzacions / privatitzacions efectuades pels successius governs de l’Ajuntament de Barcelona des de fa anys. Actualment el tractament fitosanitari a la ciutat l’executa mitjançant contracte externalitzat la UTE formada per URBASER i MOIX. Des dels sindicats s’han demanat els contractes, així com el llistat de llocs i dates del tractament concret, amb resposta negativa. Creiem que a Barcelona, l’empresa de tractament ha passat a decidir més del que li hauria de pertocar i per sobre del propi Institut de Parcs i Jardins. I aquesta decisió amb criteris de benefici empresarial.

Demanem, per tant:

– L’aturada immediata dels tractaments contra la xinxa del plàtan d’ombra que s’estan realitzant de forma indiscriminada i SENSE avisar a la població, tot valorant la idoneïtat tècnica i social tant de l’actuació com dels productes utilitzats. Aquesta valoració cal que la facin els serveis tècnics de l’Ajuntament, les pròpies treballadores dels parcs i jardins i els ciutadans, especialment els representats per col·lectius amb més afectacions.

– En cas que es valori necessari realitzar aquests tractaments, cal comunicar-ho amb prou temps perquè les veïnes puguem adoptar les mesures de prevenció necessàries, tal com tancar la finestra i treure plantes i animals dels balcons només durant la nit d’aplicació.

– Volem conèixer l’estat de la contracta de tractament fitosanitari de l’Ajuntament de Barcelona. Per això demanem a través dels nostres representants polítics còpia del contracte d’adjudicació, del plec del concurs i de totes les factures mensuals emeses des de l’inic de la contracta fins l’actualitat. Cal valorar si el servei està sobredimensionat i si contravé, vista l’experiència, la normativa i les noves corrents respecte la lluita integrada contra les plagues.

– Cal que l’Ajuntament plantegi seriosament la lluita integrada contra les plagues en què els tractaments químics siguin l’últim recurs. Demanem que de forma immediata, com ja va fer la CUP a principis de 2013, que aturi immediatament l’ús del Roundup o qualsevol producte amb base de glifosat i més quan aquest any ja s’ha oficialitzat per part de la Organització Mundial de la Salut (OMS) el que deien ja múltiples estudis científics des de fa anys, que aquest producte és cancerigen.

Recordem que l’Ajuntament encara no ha donat resposta a les instàncies presentades per la CUP.

Cal que l’Ajuntament de Barcelona actuï amb responsabilitat, en defensa de la salut de les persones, sense prepotència, informant a la població i amb transparència facilitant l’accés als contractes municipals i als pressupostos associats.