El dret a l’habitatge pateix greus vulneracions a la ciutat de Barcelona. La carestia del preu de l’habitatge provoca dificultat en l’accés i en el seu manteniment. A més, la desprotecció legislativa i la manca de valentia política permet milers de desnonaments i alhora milers de pisos buits a la ciutat. Malgrat tractar-se d’un dret humà i d’un bé de primera necessitat, la mercantilització de l’habitatge ha generat situacions d’exclusió social i d’inseguretat en la tinença. S’ha de recuperar la vida comunitària i veïnal emmarcada dins el dret a la ciutat.

Des de la CUP- Capgirem Barcelona apostem per augmentar el parc públic de lloguer social, mobilitzant el patrimoni en desús, especialment els pisos en mans d’entitats financeres. La propietat pública del sòl és clau a l’hora de poder incidir en l’assequibilitat de l’habitatge. El parc públic facilitarà el reallotjament de les persones que hagin estat desnonades o que tinguin dificultats d’accés a l’habitatge. Cal que tota nova construcció pública sigui destinada a formes de tinença alternatives a la propietat (lloguer, cessió d’ús, dret de superfície…). S’han d’impedir els desnonaments per motius econòmics, tant de lloguer com d’hipoteca, i crear una comissió de prevenció amb participació social.


Mesures destacades del programa d’habitatge:

1. Aprovar una suspensió immediata de desnonaments per motius econòmics a tota la ciutat.

2. Fer un cens de pisos buits a Barcelona i posar multes als que portin 2 anys, començant pels de les entitats financeres.

3. Expropiar temporal de l’usdefruït dels pisos buits i destinar-los a una borsa municipal de lloguer social.

4. La nova construcció pública serà de lloguer social o cooperatives de cessió d’ús.

5. Prohibir la venda de sòl públic a la ciutat.

6. Crear una comissió de prevenció de desnonaments amb participació veïnal i popular.

7. Augmentar els ajuts i garantir el reallotjament de les persones que no poden pagar la hipoteca o el lloguer.

8. L’Ajuntament tindrà dret de tanteig i retracte en totes les transaccions de sòl.

9. Impedir els talls de subministraments (aigua, llum i gas) i obligar a les empreses subministradores a assumir-ne el cost.

10. Incloure totes aquestes mesures, entre d’altres, en una ordenança municipal pel dret a l’habitatge elaborada amb participació popular.